<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 19 marca 2020

19 marca 2020

W czwartek 19 marca 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 248 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (16,9% ogółu), małopolskie (12,5% ogółu) oraz wielkopolskie (12,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 19 marca 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,0% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,3% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,9% ogółu).

Budownictwo (PKD F)5221,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)4317,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)2710,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)187,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)145,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)145,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)145,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)135,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)135,2%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD D)114,4%
Pozostałe2911,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 98 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,8% ogółu), Wytwarzanie energii elektrycznej (4,4% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (4,0% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 19 marca 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (46,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (37,5% ogółu) oraz spółki komandytowe (6,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 19 marca 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (48,8% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (0,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych12148,8%
własność prywatna krajowa pozostała62,4%
własność zagraniczna20,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa10,4%
Pozostałe11747,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.