<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 19 maja 2023

19 maja 2023

W piątek 19 maja 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 747 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (21,4% ogółu), wielkopolskie (11,2% ogółu) oraz pomorskie (10,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 19 maja 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (23,8% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,9% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,5% ogółu).

Budownictwo (PKD F)17823,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)11114,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)719,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)597,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)506,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)395,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)364,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)354,7%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)334,4%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)324,3%
Pozostałe10313,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 183 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,4% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,3% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,7% ogółu).

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )334,4%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )324,3%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )283,7%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )283,7%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )253,3%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )212,8%
Transport drogowy towarów (PKD )202,7%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )182,4%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )182,4%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )172,3%
Pozostałe50767,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 19 maja 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (57,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (32,0% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (3,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 19 maja 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (56,6% ogółu), własność zagraniczna (7,9% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (5,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych42356,6%
własność zagraniczna597,9%
własność prywatna krajowa pozostała415,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
Pozostałe22129,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji