<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 19 listopada 2021

19 listopada 2021

W piątek 19 listopada 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 713 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (24,5% ogółu), wielkopolskie (9,5% ogółu) oraz małopolskie (8,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 19 listopada 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,2% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19,5% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,5% ogółu).

Budownictwo (PKD F)14420,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)13919,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)8211,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)486,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)446,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)436,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)375,2%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)365,0%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)283,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)273,8%
Pozostałe8511,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 188 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,1% ogółu), Transport drogowy towarów (3,9% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,9% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 11 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 19 listopada 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (56,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (37,0% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 19 listopada 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (63,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych45463,7%
własność prywatna krajowa pozostała172,4%
własność zagraniczna111,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
Pozostałe22431,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji