<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 19 listopada 2020

19 listopada 2020

W czwartek 19 listopada 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 464 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,4% ogółu), wielkopolskie (11,0% ogółu) oraz dolnośląskie (10,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 19 listopada 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20,7% ogółu), Budownictwo (16,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,1% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)9620,7%
Budownictwo (PKD F)7516,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)5612,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)367,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)286,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)265,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)224,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)204,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)194,1%
Edukacja (PKD P)194,1%
Pozostałe6714,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 149 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (6,3% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,7% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,4% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 19 listopada 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (60,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (30,2% ogółu) oraz fundacje (2,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 19 listopada 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (63,4% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (1,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (0,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych29463,4%
własność prywatna krajowa pozostała91,9%
własność zagraniczna30,6%
Pozostałe15834,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.