<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 19 kwietnia 2021

19 kwietnia 2021

W poniedziałek 19 kwietnia 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 295 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (21,5% ogółu), małopolskie (10,3% ogółu) oraz wielkopolskie (9,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 19 kwietnia 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (25,6% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,3% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)33125,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)21116,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)14211,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)1007,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)886,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)836,4%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)604,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)544,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)463,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)423,2%
Pozostałe13810,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 209 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,2% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (5,0% ogółu) oraz Działalność związana z oprogramowaniem (4,5% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 19 kwietnia 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (81,8% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (12,5% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 19 kwietnia 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (86,9% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,2% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 12686,9%
własność prywatna krajowa pozostała292,2%
własność zagraniczna221,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
własność samorządowa10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe1138,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.