<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 17 marca 2020

17 marca 2020

We wtorek 17 marca 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 396 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,4% ogółu), wielkopolskie (10,4% ogółu) oraz pomorskie (9,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 17 marca 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,0% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,4% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)8321,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)6516,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)5012,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)338,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)297,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)194,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)184,5%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)184,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)153,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)153,8%
Pozostałe5112,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 147 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,3% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,8% ogółu) oraz Działalność związana z oprogramowaniem (3,5% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 17 marca 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (58,8% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (30,1% ogółu) oraz spółki komandytowe (3,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 17 marca 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (60,9% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (1,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (0,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych24160,9%
własność prywatna krajowa pozostała41,0%
własność zagraniczna30,8%
Pozostałe14837,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.