<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 17 lipca 2020

17 lipca 2020

W piątek 17 lipca 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 668 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,9% ogółu), wielkopolskie (10,2% ogółu) oraz małopolskie (9,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 17 lipca 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (23,7% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,7% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)15823,7%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)9814,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)6710,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)548,1%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)487,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)446,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)324,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)324,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)294,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)233,4%
Pozostałe8312,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 178 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,5% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,2% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,9% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 17 lipca 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (65,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (24,7% ogółu) oraz spółki komandytowe (3,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 17 lipca 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (73,4% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych49073,4%
własność prywatna krajowa pozostała263,9%
własność zagraniczna142,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych60,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
Pozostałe12618,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.