<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 17 kwietnia 2021

17 kwietnia 2021

W sobotę 17 kwietnia 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 104 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (26,9% ogółu), małopolskie (12,5% ogółu) oraz śląskie (9,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 15 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 17 kwietnia 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (22,1% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,3% ogółu) oraz Transport i gospodarka magazynowa (11,5% ogółu).

Budownictwo (PKD F)2322,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1716,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1211,5%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)109,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)109,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)76,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)54,8%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)43,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)43,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)43,8%
Pozostałe87,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 55 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (7,7% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (6,7% ogółu) oraz Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (4,8% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )87,7%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )76,7%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )54,8%
Transport wodny śródlądowy pasażerski (PKD )54,8%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD )43,8%
Transport drogowy towarów (PKD )43,8%
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD )32,9%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )32,9%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )32,9%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )32,9%
Pozostałe5956,7%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 17 kwietnia 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (96,2% ogółu), wspólnoty mieszkaniowe (2,9% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w jednej grupie w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Jedyna forma własności, która występuje wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 17 kwietnia 2021 r., to własność krajowych osób fizycznych (100,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych104100,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.