<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 16 marca 2023

16 marca 2023

W czwartek 16 marca 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 708 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,7% ogółu), małopolskie (11,2% ogółu) oraz dolnośląskie (9,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 16 marca 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,4% ogółu), Budownictwo (16,5% ogółu) oraz Pozostała działalność usługowa (10,5% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)12317,4%
Budownictwo (PKD F)11716,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)7410,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)547,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)537,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)466,5%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)385,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)375,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)375,2%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)334,7%
Pozostałe9613,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 184 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (4,9% ogółu), Pozostałe formy udzielania kredytów (4,1% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,1% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )354,9%
Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD )294,1%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )294,1%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )294,1%
Transport drogowy towarów (PKD )273,8%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )213,0%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )213,0%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD )152,1%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )142,0%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )131,8%
Pozostałe47567,1%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 16 marca 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (63,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (21,5% ogółu) oraz organizacje społeczne oddzielnie niewymienione niewpisane do KRS (3,8% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 16 marca 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (70,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (10,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (9,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych50070,6%
własność prywatna krajowa pozostała7710,9%
własność zagraniczna649,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej30,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
Pozostałe598,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji