<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 16 maja 2019

16 maja 2019

W czwartek 16 maja 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 864 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,3% ogółu), małopolskie (10,8% ogółu) oraz śląskie (9,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie19322,3%
małopolskie9310,8%
śląskie789,0%
pomorskie677,8%
wielkopolskie627,2%
dolnośląskie606,9%
łódzkie546,3%
zachodniopomorskie404,6%
lubelskie384,4%
podlaskie293,4%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 16 maja 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (23,7% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,1% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (14,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)20523,7%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)12214,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)12114,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)738,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)526,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)485,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)435,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)414,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)303,5%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)263,0%
Pozostałe10311,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 195 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,2% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,7% ogółu) oraz pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (3,7% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)364,2%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)323,7%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)323,7%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)303,5%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)303,5%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)232,7%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)222,5%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)212,4%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)182,1%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)151,7%
Pozostałe60570,0%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 16 maja 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (72,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (19,9% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,7% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą62472,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością17219,9%
spółki komandytowe232,7%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym121,4%
fundacje80,9%
stowarzyszenia70,8%
spółki jawne60,7%
wspólnoty mieszkaniowe30,3%
spółki akcyjne20,2%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS20,2%
Pozostałe50,6%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 16 maja 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (73,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (1,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych63673,6%
własność prywatna krajowa pozostała131,5%
własność zagraniczna111,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe20123,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.