<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 16 maja 2019

16 maja 2019

W czwartek 16 maja 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 899 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,0% ogółu), małopolskie (10,5% ogółu) oraz śląskie (8,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie19822,0%
małopolskie9410,5%
śląskie798,8%
pomorskie717,9%
wielkopolskie687,6%
dolnośląskie637,0%
łódzkie566,2%
zachodniopomorskie424,7%
lubelskie394,3%
podlaskie313,4%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 16 maja 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (23,2% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,3% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)20923,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)12914,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)12213,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)748,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)525,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)525,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)444,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)424,7%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)353,9%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)313,4%
Pozostałe10912,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 200 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,1% ogółu), pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (3,6% ogółu) oraz fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,6% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)374,1%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)323,6%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)323,6%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)313,4%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)303,3%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)242,7%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)222,4%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)212,3%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)182,0%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)151,7%
Pozostałe63770,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 16 maja 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (71,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (19,5% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,6% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą64071,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością17519,5%
spółki komandytowe232,6%
wspólnoty mieszkaniowe121,3%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym121,3%
stowarzyszenia niewpisane do KRS80,9%
fundacje80,9%
stowarzyszenia70,8%
spółki jawne60,7%
związki zawodowe20,2%
Pozostałe60,7%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 16 maja 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (73,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych66373,7%
własność prywatna krajowa pozostała222,4%
własność zagraniczna121,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
Pozostałe19521,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.