<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 16 lutego 2021

16 lutego 2021

We wtorek 16 lutego 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 607 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (23,4% ogółu), małopolskie (9,7% ogółu) oraz wielkopolskie (9,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 16 lutego 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,6% ogółu), Budownictwo (16,5% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,5% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)10717,6%
Budownictwo (PKD F)10016,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)7011,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)396,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)376,1%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)376,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)335,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)294,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)294,8%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)193,1%
Pozostałe10717,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 190 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (5,3% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,3% ogółu) oraz Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (2,8% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 19 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 16 lutego 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (48,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (40,2% ogółu) oraz fundacje (2,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 16 lutego 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (50,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych30550,2%
własność prywatna krajowa pozostała183,0%
własność zagraniczna111,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
własność Skarbu Państwa10,2%
Pozostałe26744,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.