<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 16 listopada 2020

16 listopada 2020

W poniedziałek 16 listopada 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 229 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,3% ogółu), śląskie (9,4% ogółu) oraz wielkopolskie (9,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 16 listopada 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,2% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19,4% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,7% ogółu).

Budownictwo (PKD F)24820,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)23819,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)14411,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1008,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)867,0%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)836,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)746,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)725,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)453,7%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)302,4%
Pozostałe1098,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 219 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (5,9% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,7% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (4,1% ogółu).

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )725,9%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )705,7%
Transport drogowy towarów (PKD )514,1%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )504,1%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )443,6%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )393,2%
Praktyka lekarska ogólna (PKD )383,1%
Działalność prawnicza (PKD )292,4%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )292,4%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )242,0%
Pozostałe78363,7%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 16 listopada 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (84,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,2% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 16 listopada 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (85,8% ogółu), własność zagraniczna (1,7% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 05585,8%
własność zagraniczna211,7%
własność prywatna krajowa pozostała70,6%
własność państwowych osób prawnych20,2%
własność samorządowa10,1%
Pozostałe14311,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.