<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 16 lipca 2020

16 lipca 2020

W czwartek 16 lipca 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 716 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,8% ogółu), małopolskie (9,9% ogółu) oraz śląskie (8,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 16 lipca 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,8% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,5% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,9% ogółu).

Budownictwo (PKD F)15621,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)12517,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)7810,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)547,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)436,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)425,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)395,4%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)354,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)334,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)324,5%
Pozostałe7911,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 185 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,9% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,2% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,8% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 12 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 16 lipca 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (73,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (19,7% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 16 lipca 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (79,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,7% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych56779,2%
własność prywatna krajowa pozostała192,7%
własność zagraniczna131,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,3%
własność Skarbu Państwa10,1%
Pozostałe10915,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.