<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 15 września 2020

15 września 2020

We wtorek 15 września 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 299 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,9% ogółu), wielkopolskie (10,2% ogółu) oraz małopolskie (9,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 15 września 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,4% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19,6% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,2% ogółu).

Budownictwo (PKD F)27821,4%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)25519,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)13210,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)886,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)745,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)695,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)685,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)655,0%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)594,5%
Edukacja (PKD P)443,4%
Pozostałe16712,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 252 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,2% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,0% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,8% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 15 września 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (68,1% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (25,5% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 15 września 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (71,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (1,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych93271,7%
własność prywatna krajowa pozostała251,9%
własność zagraniczna191,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej40,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
Pozostałe31824,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.