<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 14 września 2023

14 września 2023

W czwartek 14 września 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 930 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,3% ogółu), wielkopolskie (10,4% ogółu) oraz śląskie (9,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 14 września 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,5% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,1% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,1% ogółu).

Budownictwo (PKD F)20021,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)15016,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)859,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)737,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)717,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)515,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)505,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)505,4%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)394,2%
Edukacja (PKD P)394,2%
Pozostałe12213,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 197 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (6,0% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,6% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,4% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 18 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 14 września 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (68,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (22,0% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (2,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 14 września 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (67,5% ogółu), własność zagraniczna (7,0% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (4,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych62867,5%
własność zagraniczna657,0%
własność prywatna krajowa pozostała414,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
Pozostałe19120,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji