<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 14 września 2022

14 września 2022

W środę 14 września 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 833 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,2% ogółu), wielkopolskie (10,4% ogółu) oraz śląskie (10,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 14 września 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (19,4% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,9% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,2% ogółu).

Budownictwo (PKD F)16219,4%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)12414,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)779,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)759,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)748,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)597,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)475,6%
Edukacja (PKD P)414,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)374,4%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)273,2%
Pozostałe11013,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 206 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,6% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,7% ogółu) oraz Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (3,4% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )475,6%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )313,7%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )283,4%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )273,2%
Transport drogowy towarów (PKD )263,1%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )212,5%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )202,4%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )202,4%
Działalność agencji reklamowych (PKD )202,4%
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )192,3%
Pozostałe57468,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 18 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 14 września 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (71,8% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (17,0% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (2,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 14 września 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (70,6% ogółu), własność zagraniczna (9,0% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (4,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych58870,6%
własność zagraniczna759,0%
własność prywatna krajowa pozostała354,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe13215,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji