<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 14 września 2020

14 września 2020

W poniedziałek 14 września 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 307 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,7% ogółu), małopolskie (11,4% ogółu) oraz wielkopolskie (9,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 14 września 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (24,6% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19,7% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)32124,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)25719,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1189,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)997,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)806,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)644,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)614,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)604,6%
Edukacja (PKD P)534,1%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)513,9%
Pozostałe14310,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 223 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,0% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,7% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,4% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 18 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 14 września 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (84,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (8,9% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 14 września 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (85,5% ogółu), własność zagraniczna (3,2% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 11785,5%
własność zagraniczna423,2%
własność prywatna krajowa pozostała251,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych50,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
Pozostałe1138,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.