<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 14 sierpnia 2019

14 sierpnia 2019

W środę 14 sierpnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 832 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,6% ogółu), małopolskie (11,4% ogółu) oraz śląskie (10,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie17120,6%
małopolskie9511,4%
śląskie8410,1%
wielkopolskie809,6%
dolnośląskie607,2%
lubelskie526,3%
pomorskie485,8%
łódzkie455,4%
zachodniopomorskie414,9%
kujawsko-pomorskie384,6%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 14 sierpnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (25,8% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,4% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,1% ogółu).

Budownictwo (PKD F)21525,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)12014,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)10112,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)718,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)516,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)495,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)384,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)364,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)334,0%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)242,9%
Pozostałe9411,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 200 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,9% ogółu), wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,4% ogółu) oraz fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,1% ogółu).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)414,9%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)374,4%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)263,1%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)263,1%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)242,9%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)212,5%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)212,5%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)192,3%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)192,3%
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z)161,9%
Pozostałe58270,0%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 14 sierpnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (69,8% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (20,9% ogółu) oraz spółki komandytowe (3,6% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą58169,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością17420,9%
spółki komandytowe303,6%
fundacje101,2%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym101,2%
stowarzyszenia70,8%
wspólnoty mieszkaniowe50,6%
oddziały zagranicznych przedsiębiorców30,4%
spółki akcyjne30,4%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS30,4%
Pozostałe60,7%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 14 sierpnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (72,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (1,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (0,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych60172,2%
własność prywatna krajowa pozostała121,4%
własność zagraniczna50,6%
własność samorządowa10,1%
Pozostałe21325,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.