<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 14 maja 2020

14 maja 2020

W czwartek 14 maja 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 668 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,6% ogółu), śląskie (11,4% ogółu) oraz małopolskie (10,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 14 maja 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (23,4% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20,7% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)15623,4%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)13820,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)6710,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)548,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)456,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)365,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)334,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)284,2%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)233,4%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)213,1%
Pozostałe6710,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 182 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (6,9% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,9% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,9% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 12 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 14 maja 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (70,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (22,0% ogółu) oraz spółki komandytowe (1,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 14 maja 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (75,0% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych50175,0%
własność prywatna krajowa pozostała172,5%
własność zagraniczna111,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe13520,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.