<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 14 maja 2019

14 maja 2019

We wtorek 14 maja 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 995 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (16,6% ogółu), małopolskie (9,9% ogółu) oraz wielkopolskie (8,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie16516,6%
małopolskie999,9%
wielkopolskie868,6%
śląskie858,5%
dolnośląskie737,3%
pomorskie727,2%
łódzkie595,9%
zachodniopomorskie595,9%
kujawsko-pomorskie494,9%
podkarpackie474,7%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 14 maja 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (25,7% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,4% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)25625,7%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)16316,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)989,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)848,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)737,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)565,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)515,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)424,2%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)363,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)313,1%
Pozostałe10510,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 212 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,6% ogółu), transport drogowy towarów (3,7% ogółu) oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,6% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)464,6%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)373,7%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)363,6%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)363,6%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)343,4%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)292,9%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)282,8%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)262,6%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)242,4%
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z)222,2%
Pozostałe67768,0%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 12 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 14 maja 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (76,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (15,5% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,1% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą76376,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością15415,5%
spółki komandytowe212,1%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym121,2%
wspólnoty mieszkaniowe111,1%
stowarzyszenia101,0%
fundacje70,7%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS50,5%
spółki jawne40,4%
spółki akcyjne40,4%
Pozostałe40,4%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 14 maja 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (78,5% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (1,7% ogółu) oraz własność zagraniczna (0,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych78178,5%
własność prywatna krajowa pozostała171,7%
własność zagraniczna90,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej20,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem10,1%
Pozostałe18118,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.