<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 14 maja 2019

14 maja 2019

We wtorek 14 maja 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 018 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (16,4% ogółu), małopolskie (10,1% ogółu) oraz wielkopolskie (8,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie16716,4%
małopolskie10310,1%
wielkopolskie888,6%
śląskie868,4%
pomorskie747,3%
dolnośląskie747,3%
łódzkie605,9%
zachodniopomorskie605,9%
kujawsko-pomorskie504,9%
podkarpackie484,7%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 14 maja 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (25,5% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,3% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)26025,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)16616,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)989,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)878,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)767,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)565,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)515,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)434,2%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)403,9%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)323,1%
Pozostałe10910,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 219 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,5% ogółu), transport drogowy towarów (3,6% ogółu) oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,5% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)464,5%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)373,6%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)363,5%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)363,5%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)343,3%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)302,9%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)282,8%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)262,6%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)242,4%
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z)232,3%
Pozostałe69868,6%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 12 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 14 maja 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (76,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (15,1% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,1% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą78376,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością15415,1%
spółki komandytowe212,1%
wspólnoty mieszkaniowe141,4%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym121,2%
stowarzyszenia101,0%
fundacje70,7%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS50,5%
spółki jawne40,4%
spółki akcyjne40,4%
Pozostałe40,4%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 14 maja 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (79,1% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (1,7% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych80579,1%
własność prywatna krajowa pozostała171,7%
własność zagraniczna101,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej20,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem10,1%
Pozostałe17717,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.