<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 14 lutego 2020

14 lutego 2020

W piątek 14 lutego 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 684 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,3% ogółu), małopolskie (11,4% ogółu) oraz wielkopolskie (10,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 14 lutego 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (23,1% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13,9% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,2% ogółu).

Budownictwo (PKD F)15823,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)9513,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)9013,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)416,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)395,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)365,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)355,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)334,8%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)334,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)284,1%
Pozostałe9614,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 192 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (5,1% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,8% ogółu) oraz Wykonywanie instalacji elektrycznych (3,4% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 14 lutego 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (63,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (23,1% ogółu) oraz spółki komandytowe (3,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 14 lutego 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (65,9% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych45165,9%
własność prywatna krajowa pozostała202,9%
własność zagraniczna111,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej20,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność samorządowa10,1%
Pozostałe19328,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.