<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 14 listopada 2021

14 listopada 2021

W niedzielę 14 listopada 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 42 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 13 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (28,6% ogółu), lubelskie (11,9% ogółu) oraz wielkopolskie (9,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 11 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 14 listopada 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19,0% ogółu), Budownictwo (16,7% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (16,7% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)819,0%
Budownictwo (PKD F)716,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)716,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)511,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)49,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)37,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)24,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)24,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)24,8%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)12,4%
Pozostałe12,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 30 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (11,9% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (9,5% ogółu) oraz Działalność związana z oprogramowaniem (7,1% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 14 listopada 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (97,6% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (2,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 14 listopada 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (92,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (7,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych3992,9%
własność zagraniczna37,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji