<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 14 lipca 2020

14 lipca 2020

We wtorek 14 lipca 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 873 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (15,9% ogółu), wielkopolskie (10,4% ogółu) oraz małopolskie (10,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 14 lipca 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (23,8% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,5% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)20823,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)15317,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)819,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)728,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)556,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)434,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)424,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)424,8%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)394,5%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)364,1%
Pozostałe10211,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 207 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (5,6% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,9% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,6% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 14 lipca 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (72,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (19,1% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 14 lipca 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (78,8% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,2% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych68878,8%
własność prywatna krajowa pozostała192,2%
własność zagraniczna161,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych60,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,1%
Pozostałe13715,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.