<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 13 września 2023

13 września 2023

W środę 13 września 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 814 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,3% ogółu), wielkopolskie (10,1% ogółu) oraz małopolskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 13 września 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,1% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,1% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,7% ogółu).

Budownictwo (PKD F)16420,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)13116,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)799,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)647,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)637,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)556,8%
Edukacja (PKD P)435,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)415,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)374,5%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)263,2%
Pozostałe11113,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 206 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,5% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,2% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,7% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 13 września 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (67,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (24,4% ogółu) oraz fundacje (2,2% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą54867,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością19924,4%
fundacje182,2%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS131,6%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym101,2%
stowarzyszenia81,0%
wspólnoty mieszkaniowe60,7%
stowarzyszenia niewpisane do KRS50,6%
spółki jawne20,2%
inne państwowe lub samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.3)20,2%
Pozostałe30,4%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 13 września 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (67,4% ogółu), własność zagraniczna (7,0% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych54967,4%
własność zagraniczna577,0%
własność prywatna krajowa pozostała273,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,4%
Pozostałe17821,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji