<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 13 września 2020

13 września 2020

W niedzielę 13 września 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 36 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 12 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (30,6% ogółu), śląskie (13,9% ogółu) oraz wielkopolskie (11,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 12 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 13 września 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25,0% ogółu), Przetwórstwo przemysłowe (13,9% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,9% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)925,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)513,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)513,9%
Budownictwo (PKD F)411,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)38,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)25,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)25,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)25,6%
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją (PKD E)12,8%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)12,8%
Pozostałe25,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 30 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (11,1% ogółu), Działalność w zakresie architektury (5,6% ogółu) oraz Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (5,6% ogółu).

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )411,1%
Działalność w zakresie architektury (PKD )25,6%
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD )25,6%
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD )25,6%
Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )12,8%
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )12,8%
Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (PKD )12,8%
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )12,8%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )12,8%
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD )12,8%
Pozostałe2055,6%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 13 września 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (97,2% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,8% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w jednej grupie w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Jedyna forma własności, która występuje wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 13 września 2020 r., to własność krajowych osób fizycznych (100,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych36100,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.