<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 13 stycznia 2022

13 stycznia 2022

W czwartek 13 stycznia 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 705 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (16,2% ogółu), wielkopolskie (11,9% ogółu) oraz śląskie (10,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 13 stycznia 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,0% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19,3% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,9% ogółu).

Budownictwo (PKD F)14120,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)13619,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)8411,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)497,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)486,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)426,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)426,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)314,4%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)304,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)243,4%
Pozostałe7811,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 189 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (4,0% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,8% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,8% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 12 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 13 stycznia 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (65,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (27,5% ogółu) oraz spółki komandytowe (1,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 13 stycznia 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (67,1% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (1,7% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych47367,1%
własność prywatna krajowa pozostała121,7%
własność zagraniczna111,6%
Pozostałe20929,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji