<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 13 stycznia 2021

13 stycznia 2021

W środę 13 stycznia 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 379 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa śląskie (13,2% ogółu), dolnośląskie (12,4% ogółu) oraz małopolskie (11,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 13 stycznia 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22,7% ogółu), Budownictwo (16,4% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,0% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)8622,7%
Budownictwo (PKD F)6216,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)3810,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)369,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)318,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)225,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)184,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)174,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)164,2%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)112,9%
Pozostałe4211,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 145 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (6,3% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (4,0% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,7% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 13 stycznia 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (67,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (25,1% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 13 stycznia 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (71,0% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (1,1% ogółu) oraz własność zagraniczna (0,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych26971,0%
własność prywatna krajowa pozostała41,1%
własność zagraniczna10,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,3%
Pozostałe10427,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.