<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 13 stycznia 2020

13 stycznia 2020

W poniedziałek 13 stycznia 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 487 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (16,3% ogółu), wielkopolskie (11,0% ogółu) oraz śląskie (9,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 13 stycznia 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (26,1% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)38826,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)22615,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)14810,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1047,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1047,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)956,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)714,8%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)694,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)624,2%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)573,8%
Pozostałe16311,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 237 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,7% ogółu), Transport drogowy towarów (3,7% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,6% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )704,7%
Transport drogowy towarów (PKD )553,7%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )533,6%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )523,5%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )443,0%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )443,0%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )352,4%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )342,3%
Tynkowanie (PKD )342,3%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )292,0%
Pozostałe1 03769,7%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 13 stycznia 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (79,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (12,6% ogółu) oraz spółki komandytowe (1,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 12 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 13 stycznia 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (87,5% ogółu), własność zagraniczna (3,0% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 30187,5%
własność zagraniczna453,0%
własność prywatna krajowa pozostała362,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych90,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych70,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej40,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,1%
własność samorządowa10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem10,1%
Pozostałe805,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.