<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 13 sierpnia 2019

13 sierpnia 2019

We wtorek 13 sierpnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 634 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,2% ogółu), wielkopolskie (13,1% ogółu) oraz śląskie (9,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie10917,2%
wielkopolskie8313,1%
śląskie619,6%
dolnośląskie579,0%
małopolskie568,8%
łódzkie426,6%
podkarpackie355,5%
pomorskie325,0%
kujawsko-pomorskie325,0%
zachodniopomorskie294,6%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 13 sierpnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (23,0% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,8% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)14623,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)10015,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)7812,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)518,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)446,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)314,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)304,7%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)294,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)233,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)223,5%
Pozostałe8012,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 183 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,7% ogółu), wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,5% ogółu) oraz fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,3% ogółu).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)304,7%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)223,5%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)213,3%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)182,8%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)172,7%
Tynkowanie (PKD 43.31.Z)162,5%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)152,4%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)142,2%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)142,2%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)142,2%
Pozostałe45371,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 13 sierpnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (67,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (22,7% ogółu) oraz spółki komandytowe (4,3% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą42867,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością14422,7%
spółki komandytowe274,3%
fundacje81,3%
stowarzyszenia50,8%
spółki jawne50,8%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS40,6%
związki zawodowe30,5%
bez szczególnej formy prawnej20,3%
wspólnoty mieszkaniowe20,3%
Pozostałe60,9%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 13 sierpnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (67,8% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych43067,8%
własność prywatna krajowa pozostała152,4%
własność zagraniczna91,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,2%
Pozostałe17928,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.