<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 13 maja 2020

13 maja 2020

W środę 13 maja 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 626 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,8% ogółu), wielkopolskie (10,7% ogółu) oraz śląskie (9,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 13 maja 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,1% ogółu), Budownictwo (17,4% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,1% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)13221,1%
Budownictwo (PKD F)10917,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)8213,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)487,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)447,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)355,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)284,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)243,8%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)233,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)223,5%
Pozostałe7912,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 179 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (5,3% ogółu), Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (4,5% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,8% ogółu).

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )335,3%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )284,5%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )243,8%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )213,4%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )182,9%
Transport drogowy towarów (PKD )162,6%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )142,2%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )132,1%
Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD )111,8%
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD )111,8%
Pozostałe43769,8%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 11 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 13 maja 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (64,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (27,0% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 13 maja 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (71,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (1,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych44671,2%
własność prywatna krajowa pozostała121,9%
własność zagraniczna81,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,2%
Pozostałe15324,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.