<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 13 maja 2019

13 maja 2019

W poniedziałek 13 maja 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 260 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (15,4% ogółu), małopolskie (10,0% ogółu) oraz dolnośląskie (9,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie19415,4%
małopolskie12610,0%
dolnośląskie1229,7%
śląskie1219,6%
wielkopolskie1169,2%
pomorskie846,7%
łódzkie766,0%
zachodniopomorskie655,2%
podkarpackie564,4%
lubuskie554,4%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 13 maja 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (26,5% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,5% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,9% ogółu).

Budownictwo (PKD F)33426,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)18314,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1259,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)997,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)947,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)856,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)665,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)645,1%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)564,4%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)383,0%
Pozostałe1169,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 216 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (5,1% ogółu), wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,7% ogółu) oraz transport drogowy towarów (4,6% ogółu).

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)645,1%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)594,7%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)584,6%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)473,7%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)393,1%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)362,9%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)362,9%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)312,5%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)302,4%
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)282,2%
Pozostałe83266,0%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 13 maja 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (83,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,8% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (1,5% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą1 04883,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością14911,8%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym191,5%
spółki komandytowe161,3%
stowarzyszenia70,6%
fundacje40,3%
stowarzyszenia niewpisane do KRS30,2%
spółki jawne30,2%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS30,2%
spółdzielnie20,2%
Pozostałe60,5%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 13 maja 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (83,9% ogółu), własność zagraniczna (1,4% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 05783,9%
własność zagraniczna181,4%
własność prywatna krajowa pozostała161,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
Pozostałe16713,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.