<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 13 maja 2019

13 maja 2019

W poniedziałek 13 maja 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 294 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (15,8% ogółu), małopolskie (10,0% ogółu) oraz dolnośląskie (9,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie20515,8%
małopolskie12910,0%
dolnośląskie1259,7%
śląskie1239,5%
wielkopolskie1199,2%
pomorskie866,6%
łódzkie776,0%
zachodniopomorskie655,0%
lubuskie574,4%
podkarpackie564,3%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 13 maja 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (26,2% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,5% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)33926,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)18814,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1279,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1078,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)977,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)886,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)665,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)665,1%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)564,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)382,9%
Pozostałe1229,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 220 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (5,0% ogółu), transport drogowy towarów (4,7% ogółu) oraz wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,6% ogółu).

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)655,0%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)614,7%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)594,6%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)493,8%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)413,2%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)362,8%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)362,8%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)322,5%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)302,3%
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)292,2%
Pozostałe85666,2%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 13 maja 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (82,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,7% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (1,5% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą1 06982,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością15211,7%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym191,5%
spółki komandytowe161,2%
stowarzyszenia70,5%
fundacje40,3%
stowarzyszenia niewpisane do KRS40,3%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS40,3%
związki zawodowe30,2%
spółki jawne30,2%
Pozostałe131,0%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 13 maja 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (83,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (1,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 08283,6%
własność prywatna krajowa pozostała241,9%
własność zagraniczna221,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
Pozostałe16312,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.