<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 13 listopada 2023

13 listopada 2023

W poniedziałek 13 listopada 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 297 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,1% ogółu), śląskie (9,9% ogółu) oraz pomorskie (8,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 13 listopada 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (16,1% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,0% ogółu) oraz Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (10,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)20916,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)20816,0%
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (PKD O)13010,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1189,1%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1128,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)866,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)816,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)705,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)644,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)624,8%
Pozostałe15712,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 207 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (9,9% ogółu), Praktyka lekarska ogólna (5,6% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (5,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 13 listopada 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (69,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (16,3% ogółu) oraz bez szczególnej formy prawnej (5,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 13 listopada 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (64,8% ogółu), własność Skarbu Państwa (10,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (8,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych84164,8%
własność Skarbu Państwa13010,0%
własność zagraniczna1078,2%
własność prywatna krajowa pozostała221,7%
własność państwowych osób prawnych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe19515,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji