<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 13 listopada 2023

13 listopada 2023

W poniedziałek 13 listopada 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 365 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (21,7% ogółu), śląskie (9,8% ogółu) oraz pomorskie (8,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 13 listopada 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (16,6% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,4% ogółu) oraz Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (11,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)22616,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)21015,4%
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (PKD O)15011,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1228,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1128,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)906,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)856,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)725,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)705,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)685,0%
Pozostałe16011,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 211 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (10,9% ogółu), Praktyka lekarska ogólna (5,3% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (5,2% ogółu).

Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (PKD )14910,9%
Praktyka lekarska ogólna (PKD )735,3%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )715,2%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )654,8%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )503,7%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )453,3%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )382,8%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )322,3%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )302,2%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )292,1%
Pozostałe78357,4%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 18 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 13 listopada 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (68,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (15,5% ogółu) oraz bez szczególnej formy prawnej (6,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 13 listopada 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (68,4% ogółu), własność Skarbu Państwa (10,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (10,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych93368,4%
własność Skarbu Państwa14910,9%
własność zagraniczna13610,0%
własność prywatna krajowa pozostała544,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe856,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji