<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 13 czerwca 2019

13 czerwca 2019

W czwartek 13 czerwca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 653 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,9% ogółu), śląskie (11,0% ogółu) oraz dolnośląskie (8,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie13019,9%
śląskie7211,0%
dolnośląskie578,7%
wielkopolskie568,6%
małopolskie497,5%
pomorskie487,4%
lubelskie446,7%
zachodniopomorskie345,2%
podkarpackie264,0%
łódzkie264,0%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 13 czerwca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (21,6% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,2% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)14121,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)11217,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)7611,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)497,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)467,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)375,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)314,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)314,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)284,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)243,7%
Pozostałe7811,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 176 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (5,1% ogółu), wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,7% ogółu) oraz pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (3,7% ogółu).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)335,1%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)243,7%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)243,7%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)213,2%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)213,2%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)203,1%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)162,5%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)152,3%
Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z)152,3%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)121,8%
Pozostałe45269,2%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 13 czerwca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (69,1% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (21,6% ogółu) oraz spółki komandytowe (3,2% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą45169,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością14121,6%
spółki komandytowe213,2%
fundacje81,2%
stowarzyszenia81,2%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym60,9%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS50,8%
wspólnoty mieszkaniowe30,5%
spółdzielnie20,3%
spółki jawne20,3%
Pozostałe60,9%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 13 czerwca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (68,8% ogółu), własność zagraniczna (1,8% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych44968,8%
własność zagraniczna121,8%
własność prywatna krajowa pozostała111,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,2%
własność Skarbu Państwa10,2%
Pozostałe17927,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.