<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 13 czerwca 2019

13 czerwca 2019

W czwartek 13 czerwca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 688 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,8% ogółu), śląskie (11,3% ogółu) oraz dolnośląskie (9,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie13619,8%
śląskie7811,3%
dolnośląskie629,0%
wielkopolskie598,6%
małopolskie507,3%
pomorskie497,1%
lubelskie487,0%
zachodniopomorskie375,4%
kujawsko-pomorskie284,1%
łódzkie273,9%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 13 czerwca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (20,5% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,7% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,2% ogółu).

Budownictwo (PKD F)14120,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)11516,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)7711,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)507,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)497,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)466,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)334,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)314,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)294,2%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)294,2%
Pozostałe8812,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 180 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,8% ogółu), wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,5% ogółu) oraz pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (3,5% ogółu).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)334,8%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)243,5%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)243,5%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)223,2%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)223,2%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)213,1%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)202,9%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)162,3%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)162,3%
Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z)152,2%
Pozostałe47569,0%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 19 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 13 czerwca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (67,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (20,6% ogółu) oraz spółki komandytowe (3,1% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą46267,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością14220,6%
spółki komandytowe213,1%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS162,3%
fundacje81,2%
stowarzyszenia81,2%
wspólnoty mieszkaniowe71,0%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym60,9%
stowarzyszenia niewpisane do KRS30,4%
spółdzielnie20,3%
Pozostałe131,9%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 13 czerwca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (67,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (4,2% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych46667,7%
własność prywatna krajowa pozostała294,2%
własność zagraniczna152,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,3%
własność Skarbu Państwa20,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
Pozostałe17325,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.