<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 12 września 2019

12 września 2019

W czwartek 12 września 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 004 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,1% ogółu), małopolskie (12,5% ogółu) oraz wielkopolskie (9,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 12 września 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,7% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,8% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)21821,7%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)15915,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)969,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)868,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)686,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)636,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)494,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)474,7%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)464,6%
Edukacja (PKD P)383,8%
Pozostałe13413,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 223 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,3% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,2% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (3,4% ogółu).

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )434,3%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )424,2%
Transport drogowy towarów (PKD )343,4%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )303,0%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )303,0%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )282,8%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )262,6%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )232,3%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )202,0%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )191,9%
Pozostałe70970,6%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 12 września 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (72,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (17,4% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (1,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 11 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 12 września 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (81,1% ogółu), własność zagraniczna (5,5% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (5,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych81481,1%
własność zagraniczna555,5%
własność prywatna krajowa pozostała515,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych101,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
własność samorządowa10,1%
własność państwowych osób prawnych10,1%
Pozostałe676,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.