<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 12 sierpnia 2019

12 sierpnia 2019

W poniedziałek 12 sierpnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 360 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,1% ogółu), śląskie (10,6% ogółu) oraz małopolskie (9,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie23317,1%
śląskie14410,6%
małopolskie1309,6%
wielkopolskie1309,6%
dolnośląskie1299,5%
pomorskie957,0%
łódzkie826,0%
podkarpackie695,1%
kujawsko-pomorskie695,1%
zachodniopomorskie594,3%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 12 sierpnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (29,0% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,6% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,5% ogółu).

Budownictwo (PKD F)39429,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)19914,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)14310,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1087,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)916,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)725,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)674,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)614,5%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)453,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)352,6%
Pozostałe14510,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 216 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,8% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (5,1% ogółu) oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,3% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)795,8%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)695,1%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)594,3%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)463,4%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)423,1%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)372,7%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)352,6%
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z)342,5%
Tynkowanie (PKD 43.31.Z)332,4%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)302,2%
Pozostałe89665,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 12 sierpnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (86,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (8,5% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (1,8% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą1 17986,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1168,5%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym241,8%
spółki komandytowe100,7%
wspólnoty mieszkaniowe80,6%
stowarzyszenia70,5%
fundacje70,5%
bez szczególnej formy prawnej20,1%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS20,1%
stowarzyszenia niewpisane do KRS20,1%
Pozostałe30,2%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 12 sierpnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (87,6% ogółu), własność zagraniczna (1,3% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 19287,6%
własność zagraniczna181,3%
własność prywatna krajowa pozostała110,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
Pozostałe1319,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.