<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 12 marca 2020

12 marca 2020

W czwartek 12 marca 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 707 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,2% ogółu), wielkopolskie (9,9% ogółu) oraz małopolskie (9,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 12 marca 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (19,7% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,7% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)13919,7%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)13218,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)8011,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)547,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)446,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)395,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)385,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)375,2%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)334,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)294,1%
Pozostałe8211,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 191 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,7% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,4% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,0% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 12 marca 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (61,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (27,3% ogółu) oraz spółki komandytowe (3,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 12 marca 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (63,9% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych45263,9%
własność prywatna krajowa pozostała182,5%
własność zagraniczna71,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe22732,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.