<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 12 maja 2019

12 maja 2019

W niedzielę 12 maja 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 40 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 12 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (25,0% ogółu), pomorskie (12,5% ogółu) oraz dolnośląskie (12,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie1025,0%
pomorskie512,5%
dolnośląskie512,5%
łódzkie410,0%
wielkopolskie410,0%
śląskie37,5%
świętokrzyskie25,0%
zachodniopomorskie25,0%
kujawsko-pomorskie25,0%
lubuskie12,5%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 11 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 12 maja 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30,0% ogółu), budownictwo (20,0% ogółu) oraz transport i gospodarka magazynowa (15,0% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1230,0%
Budownictwo (PKD F)820,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)615,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)410,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)37,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)25,0%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)12,5%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)12,5%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)12,5%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)12,5%
Pozostałe12,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 31 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie instalacji elektrycznych (7,5% ogółu), konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (7,5% ogółu) oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (5,0% ogółu).

Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)37,5%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)37,5%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)25,0%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)25,0%
Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z)25,0%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)25,0%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)25,0%
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z)12,5%
Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z)12,5%
Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z)12,5%
Pozostałe2152,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 12 maja 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (95,0% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (5,0% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą3895,0%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym25,0%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 12 maja 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (97,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych3997,5%
własność zagraniczna12,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.