<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 12 lutego 2020

12 lutego 2020

W środę 12 lutego 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 840 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (21,2% ogółu), wielkopolskie (11,7% ogółu) oraz małopolskie (9,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 12 lutego 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,5% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,7% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)18121,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)14016,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)8410,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)667,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)607,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)526,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)485,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)425,0%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)333,9%
Edukacja (PKD P)263,1%
Pozostałe10812,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 212 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (4,2% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,2% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,9% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 12 lutego 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (69,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (21,2% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 12 lutego 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (70,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,1% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych59470,7%
własność prywatna krajowa pozostała182,1%
własność zagraniczna151,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność Skarbu Państwa10,1%
Pozostałe21025,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.