<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 12 listopada 2020

12 listopada 2020

W czwartek 12 listopada 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 873 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,0% ogółu), śląskie (10,8% ogółu) oraz małopolskie (10,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 12 listopada 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,8% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,6% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,7% ogółu).

Budownictwo (PKD F)19021,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)18921,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)859,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)667,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)566,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)475,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)455,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)404,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)303,4%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)293,3%
Pozostałe9611,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 191 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (7,6% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,5% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,6% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 12 listopada 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (78,8% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (15,0% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 12 listopada 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (82,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (1,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (0,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych72282,7%
własność prywatna krajowa pozostała91,0%
własność zagraniczna80,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
Pozostałe13115,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.