<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 12 czerwca 2019

12 czerwca 2019

W środę 12 czerwca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 048 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,9% ogółu), małopolskie (10,6% ogółu) oraz śląskie (9,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie19818,9%
małopolskie11110,6%
śląskie999,4%
dolnośląskie979,3%
wielkopolskie868,2%
łódzkie706,7%
pomorskie676,4%
lubelskie666,3%
kujawsko-pomorskie636,0%
podkarpackie474,5%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 12 czerwca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (24,8% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,2% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,5% ogółu).

Budownictwo (PKD F)26024,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)15915,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)11010,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)787,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)747,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)605,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)555,2%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)444,2%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)393,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)353,3%
Pozostałe13412,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 216 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,5% ogółu), roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,3% ogółu) oraz pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (3,1% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)585,5%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)353,3%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)333,1%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)313,0%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)302,9%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)282,7%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)252,4%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)232,2%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)201,9%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)191,8%
Pozostałe74671,2%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 12 czerwca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (76,1% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (12,9% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,4% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą79876,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością13512,9%
spółki komandytowe252,4%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym141,3%
organy władzy, administracji rządowej141,3%
wspólnoty mieszkaniowe141,3%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS121,1%
stowarzyszenia121,1%
fundacje60,6%
spółki jawne60,6%
Pozostałe121,1%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 12 czerwca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (77,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,7% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych80977,2%
własność prywatna krajowa pozostała282,7%
własność zagraniczna191,8%
własność Skarbu Państwa141,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej30,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,2%
Pozostałe16916,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.