<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 12 czerwca 2019

12 czerwca 2019

W środę 12 czerwca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 006 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,7% ogółu), małopolskie (10,2% ogółu) oraz śląskie (9,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie18818,7%
małopolskie10310,2%
śląskie969,5%
dolnośląskie919,0%
wielkopolskie858,4%
łódzkie686,8%
lubelskie656,5%
pomorskie636,3%
kujawsko-pomorskie626,2%
podkarpackie454,5%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 12 czerwca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (25,6% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,5% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)25825,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)15615,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)10910,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)777,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)676,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)606,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)545,4%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)363,6%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)353,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)343,4%
Pozostałe12011,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 211 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,7% ogółu), roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,5% ogółu) oraz pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (3,3% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)575,7%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)353,5%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)333,3%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)303,0%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)292,9%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)282,8%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)252,5%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)191,9%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)191,9%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)171,7%
Pozostałe71471,0%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 12 czerwca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (77,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (13,4% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,5% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą77777,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością13513,4%
spółki komandytowe252,5%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym131,3%
stowarzyszenia121,2%
organy władzy, administracji rządowej101,0%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS70,7%
fundacje60,6%
wspólnoty mieszkaniowe60,6%
spółki jawne60,6%
Pozostałe90,9%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 12 czerwca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (77,9% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych78477,9%
własność prywatna krajowa pozostała202,0%
własność zagraniczna161,6%
własność Skarbu Państwa101,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,2%
Pozostałe17417,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.