<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 11 września 2023

11 września 2023

W poniedziałek 11 września 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 745 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (15,2% ogółu), małopolskie (11,1% ogółu) oraz wielkopolskie (11,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 11 września 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (22,2% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,8% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,1% ogółu).

Budownictwo (PKD F)38722,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)25814,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)17610,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1438,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1287,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)1096,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1015,8%
Edukacja (PKD P)985,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)844,8%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)543,1%
Pozostałe20711,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 254 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,4% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,6% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,4% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )955,4%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )814,6%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )774,4%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )673,8%
Transport drogowy towarów (PKD )633,6%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )512,9%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )432,5%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )432,5%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )392,2%
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )382,2%
Pozostałe1 14865,8%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 11 września 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (80,8% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,6% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,8% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 11 września 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (82,4% ogółu), własność zagraniczna (9,4% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 43882,4%
własność zagraniczna1649,4%
własność prywatna krajowa pozostała683,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
własność samorządowa10,1%
własność państwowych osób prawnych10,1%
Pozostałe643,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji