<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 11 września 2023

11 września 2023

W poniedziałek 11 września 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 704 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (15,0% ogółu), małopolskie (11,3% ogółu) oraz wielkopolskie (11,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 11 września 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,8% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,1% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)37221,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)25715,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1679,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1448,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1257,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)1086,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)995,8%
Edukacja (PKD P)985,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)844,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)543,2%
Pozostałe19611,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 249 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,3% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,9% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,7% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )915,3%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )844,9%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )804,7%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )663,9%
Transport drogowy towarów (PKD )633,7%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )452,6%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )442,6%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )422,5%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )382,2%
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )382,2%
Pozostałe1 11365,3%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 11 września 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (80,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,9% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,8% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 11 września 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (78,3% ogółu), własność zagraniczna (8,7% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 33578,3%
własność zagraniczna1488,7%
własność prywatna krajowa pozostała452,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
Pozostałe1699,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji