<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 11 września 2019

11 września 2019

W środę 11 września 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 829 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,8% ogółu), wielkopolskie (10,9% ogółu) oraz śląskie (10,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie16419,8%
wielkopolskie9010,9%
śląskie8810,6%
małopolskie8410,1%
pomorskie688,2%
dolnośląskie647,7%
lubelskie404,8%
łódzkie384,6%
kujawsko-pomorskie354,2%
zachodniopomorskie354,2%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 11 września 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (22,9% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,8% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,7% ogółu).

Budownictwo (PKD F)19022,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)13115,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)8910,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)627,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)597,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)495,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)455,4%
Edukacja (PKD P)384,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)334,0%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)313,7%
Pozostałe10212,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 209 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,1% ogółu), transport drogowy towarów (4,1% ogółu) oraz fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,5% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)425,1%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)344,1%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)293,5%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)283,4%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)273,3%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)242,9%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)242,9%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)182,2%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)172,1%
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)161,9%
Pozostałe57068,8%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 11 września 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (72,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (19,9% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,2% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą59972,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością16519,9%
spółki komandytowe182,2%
fundacje151,8%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS91,1%
stowarzyszenia niewpisane do KRS81,0%
stowarzyszenia40,5%
spółki jawne30,4%
niepubliczne placówki systemu oświaty20,2%
spółki akcyjne20,2%
Pozostałe40,5%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 11 września 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (72,1% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych59872,1%
własność prywatna krajowa pozostała253,0%
własność zagraniczna131,6%
Pozostałe19323,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.