<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 11 września 2019

11 września 2019

W środę 11 września 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 904 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,6% ogółu), wielkopolskie (10,6% ogółu) oraz małopolskie (10,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 11 września 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (22,8% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,3% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)20622,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)13815,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)9010,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)717,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)647,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)576,3%
Edukacja (PKD P)475,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)465,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)364,0%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)323,5%
Pozostałe11712,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 223 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,8% ogółu), Transport drogowy towarów (4,3% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,5% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 11 września 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (70,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (18,7% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 11 września 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (80,4% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (3,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych72780,4%
własność prywatna krajowa pozostała515,6%
własność zagraniczna313,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych111,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
Pozostałe808,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.