<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 11 maja 2024

11 maja 2024

W sobotę 11 maja 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 113 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,7% ogółu), łódzkie (10,6% ogółu) oraz pomorskie (9,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 14 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 11 maja 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,4% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20,4% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)2320,4%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)2320,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1513,3%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)76,2%
Edukacja (PKD P)65,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)65,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)54,4%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)54,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)54,4%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)54,4%
Pozostałe1311,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 63 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (5,3% ogółu), Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (4,4% ogółu) oraz Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (4,4% ogółu).

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )65,3%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )54,4%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )54,4%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )54,4%
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD )43,5%
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )43,5%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )43,5%
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD )32,7%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )32,7%
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD )32,7%
Pozostałe7162,8%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 11 maja 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (98,2% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,8% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 11 maja 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (96,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (3,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych10996,5%
własność zagraniczna43,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji