<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 11 maja 2023

11 maja 2023

W czwartek 11 maja 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 834 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,9% ogółu), wielkopolskie (10,4% ogółu) oraz małopolskie (9,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 11 maja 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (18,9% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,5% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)15818,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)14617,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)8810,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)678,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)556,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)546,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)516,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)506,0%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)414,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)222,6%
Pozostałe10212,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 195 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (4,6% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,6% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,7% ogółu).

Transport drogowy towarów (PKD )384,6%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )384,6%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )313,7%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )273,2%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )263,1%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )222,6%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )222,6%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )212,5%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )192,3%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )182,2%
Pozostałe57268,6%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 11 maja 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (68,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (23,6% ogółu) oraz fundacje (1,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 11 maja 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (68,0% ogółu), własność zagraniczna (9,2% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych56768,0%
własność zagraniczna779,2%
własność prywatna krajowa pozostała283,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem10,1%
Pozostałe15718,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji