<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 11 maja 2023

11 maja 2023

W czwartek 11 maja 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 869 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,3% ogółu), wielkopolskie (10,5% ogółu) oraz pomorskie (9,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 11 maja 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (18,9% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,7% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)16418,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)14516,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)9611,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)667,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)627,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)576,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)566,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)505,8%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)394,5%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)273,1%
Pozostałe10712,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 196 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,8% ogółu), Transport drogowy towarów (4,3% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,6% ogółu).

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )424,8%
Transport drogowy towarów (PKD )374,3%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )313,6%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )303,5%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )242,8%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )232,6%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )232,6%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )202,3%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )202,3%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )202,3%
Pozostałe59968,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 11 maja 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (68,8% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (22,6% ogółu) oraz fundacje (1,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 11 maja 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (74,8% ogółu), własność zagraniczna (11,9% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (4,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych65074,8%
własność zagraniczna10311,9%
własność prywatna krajowa pozostała414,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych50,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,2%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem10,1%
Pozostałe637,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji