<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 11 maja 2020

11 maja 2020

W poniedziałek 11 maja 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 200 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (15,0% ogółu), śląskie (12,1% ogółu) oraz wielkopolskie (11,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 11 maja 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (29,2% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20,7% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,2% ogółu).

Budownictwo (PKD F)35129,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)24820,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)12310,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)907,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)857,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)544,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)534,4%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)363,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)363,0%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)292,4%
Pozostałe957,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 221 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (6,9% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (5,7% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (5,1% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 11 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 11 maja 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (83,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,3% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 11 maja 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (87,1% ogółu), własność zagraniczna (1,4% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 04587,1%
własność zagraniczna171,4%
własność prywatna krajowa pozostała151,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,2%
własność samorządowa10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,1%
Pozostałe1129,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.