<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 11 lipca 2021

11 lipca 2021

W niedzielę 11 lipca 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 34 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 13 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa małopolskie (14,7% ogółu), mazowieckie (14,7% ogółu) oraz pomorskie (11,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 12 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 11 lipca 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (14,7% ogółu), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (14,7% ogółu) oraz Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (11,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)514,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)514,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)411,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)411,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)411,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)38,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)38,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)25,9%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)12,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)12,9%
Pozostałe25,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 28 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (8,8% ogółu), Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (5,9% ogółu) oraz Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (5,9% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 11 lipca 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (94,1% ogółu) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (5,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w jednej grupie w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Jedyna forma własności, która występuje wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 11 lipca 2021 r., to własność krajowych osób fizycznych (94,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych3294,1%
Pozostałe25,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.