<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 11 czerwca 2019

11 czerwca 2019

We wtorek 11 czerwca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 944 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (16,2% ogółu), pomorskie (10,2% ogółu) oraz małopolskie (9,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie15316,2%
pomorskie9610,2%
małopolskie889,3%
śląskie859,0%
wielkopolskie757,9%
dolnośląskie727,6%
zachodniopomorskie586,1%
łódzkie485,1%
lubelskie464,9%
podkarpackie444,7%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 11 czerwca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (23,2% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,0% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,5% ogółu).

Budownictwo (PKD F)21923,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)13214,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)909,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)909,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)646,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)616,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)535,6%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)394,1%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)363,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)353,7%
Pozostałe12513,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 210 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,3% ogółu), działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (3,9% ogółu) oraz fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,6% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)414,3%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)373,9%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)343,6%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)333,5%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)323,4%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)262,8%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)252,6%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)212,2%
Tynkowanie (PKD 43.31.Z)202,1%
Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)181,9%
Pozostałe65769,6%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 11 czerwca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (72,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (15,0% ogółu) oraz spółki komandytowe (3,0% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą68872,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością14215,0%
spółki komandytowe283,0%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS283,0%
fundacje121,3%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym101,1%
wspólnoty mieszkaniowe91,0%
stowarzyszenia niewpisane do KRS80,8%
spółki jawne60,6%
stowarzyszenia60,6%
Pozostałe70,7%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 11 czerwca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (74,9% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (4,7% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych70774,9%
własność prywatna krajowa pozostała444,7%
własność zagraniczna111,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe17718,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.