<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 11 czerwca 2019

11 czerwca 2019

We wtorek 11 czerwca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 899 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (15,5% ogółu), pomorskie (10,2% ogółu) oraz małopolskie (9,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie13915,5%
pomorskie9210,2%
małopolskie869,6%
śląskie859,5%
wielkopolskie728,0%
dolnośląskie687,6%
zachodniopomorskie556,1%
łódzkie465,1%
lubelskie444,9%
podkarpackie434,8%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 11 czerwca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (24,0% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,3% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)21624,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)12914,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)889,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)748,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)637,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)606,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)515,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)343,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)333,7%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)333,7%
Pozostałe11813,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 203 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,4% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,8% ogółu) oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,6% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)404,4%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)343,8%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)323,6%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)323,6%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)252,8%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)252,8%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)242,7%
Tynkowanie (PKD 43.31.Z)202,2%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)202,2%
Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)182,0%
Pozostałe62970,0%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 11 czerwca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (74,1% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (15,7% ogółu) oraz spółki komandytowe (3,1% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą66674,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością14115,7%
spółki komandytowe283,1%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS182,0%
fundacje121,3%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym101,1%
spółki jawne60,7%
stowarzyszenia60,7%
wspólnoty mieszkaniowe40,4%
stowarzyszenia niewpisane do KRS30,3%
Pozostałe50,6%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 11 czerwca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (75,1% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,1% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych67575,1%
własność prywatna krajowa pozostała283,1%
własność zagraniczna101,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe18320,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.