<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 10 września 2019

10 września 2019

We wtorek 10 września 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 049 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,5% ogółu), śląskie (11,2% ogółu) oraz wielkopolskie (10,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie18417,5%
śląskie11811,2%
wielkopolskie11410,9%
dolnośląskie1009,5%
małopolskie989,3%
pomorskie848,0%
lubelskie565,3%
łódzkie555,2%
kujawsko-pomorskie474,5%
zachodniopomorskie444,2%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 10 września 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (24,0% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,6% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,1% ogółu).

Budownictwo (PKD F)25224,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)19518,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)10610,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)676,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)646,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)605,7%
Edukacja (PKD P)595,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)484,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)474,5%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)393,7%
Pozostałe11210,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 214 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,1% ogółu), transport drogowy towarów (3,6% ogółu) oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,4% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)545,1%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)383,6%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)363,4%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)363,4%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)302,9%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)302,9%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)262,5%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)242,3%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)232,2%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)171,6%
Pozostałe73570,1%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 10 września 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (78,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (15,8% ogółu) oraz spółki komandytowe (1,4% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą82678,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością16615,8%
spółki komandytowe151,4%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS80,8%
stowarzyszenia niewpisane do KRS80,8%
stowarzyszenia60,6%
wspólnoty mieszkaniowe60,6%
spółki jawne50,5%
przedszkola niepubliczne30,3%
fundacje20,2%
Pozostałe40,4%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 10 września 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (77,7% ogółu), własność zagraniczna (2,5% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych81577,7%
własność zagraniczna262,5%
własność prywatna krajowa pozostała232,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
Pozostałe18017,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.