<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 10 stycznia 2020

10 stycznia 2020

W piątek 10 stycznia 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 561 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,2% ogółu), śląskie (11,3% ogółu) oraz dolnośląskie (9,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 10 stycznia 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (24,3% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,8% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,4% ogółu).

Budownictwo (PKD F)38024,3%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)24715,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)17811,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1177,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)986,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)966,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)795,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)704,5%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)634,0%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)533,4%
Pozostałe18011,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 255 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,3% ogółu), Transport drogowy towarów (3,5% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 10 stycznia 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (78,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,9% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 10 stycznia 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (87,4% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,1% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 36487,4%
własność prywatna krajowa pozostała483,1%
własność zagraniczna382,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych60,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,1%
własność samorządowa20,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej20,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe966,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.