<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 10 sierpnia 2019

10 sierpnia 2019

W sobotę 10 sierpnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 143 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,2% ogółu), łódzkie (11,9% ogółu) oraz wielkopolskie (10,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie2618,2%
łódzkie1711,9%
wielkopolskie1510,5%
śląskie117,7%
podkarpackie107,0%
pomorskie107,0%
małopolskie107,0%
lubelskie107,0%
zachodniopomorskie85,6%
kujawsko-pomorskie74,9%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 15 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 10 sierpnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,0% ogółu), budownictwo (20,3% ogółu) oraz przetwórstwo przemysłowe (9,1% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)3021,0%
Budownictwo (PKD F)2920,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)139,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)117,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)117,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)117,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)96,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)64,2%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)53,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)42,8%
Pozostałe149,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 82 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,9% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,2% ogółu) oraz transport drogowy towarów (3,5% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)74,9%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)64,2%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)53,5%
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)53,5%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)53,5%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)42,8%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)42,8%
Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)32,1%
Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z)32,1%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)32,1%
Pozostałe9868,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 10 sierpnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (94,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2,8% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (2,1% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą13594,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością42,8%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym32,1%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS10,7%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 10 sierpnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (94,4% ogółu), własność zagraniczna (2,1% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych13594,4%
własność zagraniczna32,1%
własność prywatna krajowa pozostała10,7%
Pozostałe42,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.